Per què glosar?

Beneficis de la glosa

La cançó improvisada és una activitat totalment competencial


Sobretot treballa la competència lingüística i l'artística, però també es desenvolupen altres competències com la d'educació en valors i cultural

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

Pel que fa a la primera, es treballen elements lingüístics i no lingüístics: la comunicació oral planificada i espontània, l’audició atenta i crítica, la producció de textos orals, l’ assimilació i ampliació progressiva del llenguatge, entre d’altres. També en l’àmbit literari es treballa la literatura de la tradició oral, l’audició i reproducció de textos, la memorització i recitació de textos, l’estima i gust per escoltar entre d’altres.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA

La competència artística musical la desenvolupem amb l'escolta de cançons improvisades, la discriminació de conceptes estrofa/tornada, solo/tutti i melodia/acompanyament, l’exploració dels recursos de la veu i de diferents tècniques de cant, la percepció de la importància de la bona dicció, la postura, etc. En l'àmbit de la interpretació i creativitat es treballa el cant individual en públic, la participació en cantades, la improvisació textual sobre una melodia, la interpretació de gloses, lectura i interpretació amb acompanyament, entre d’altres.

CREIXEMENT PERSONAL

En l'àmbit del creixement personal la glosa ens ajuda a perdre la vergonya davant del públic, a millorar la posada en escena, a millorar la memòria a curt termini i la velocitat de pensament, a crear un pensament crític, valorar la diversitat d'opinions, a descobrir la ironia i l'humor…

METODOLOGIA

La metodologia didàctica que s’utilitza per ensenyar glosa es basa en l’aprenentatge a través del jocs lingüístics i dinàmiques lúdiques i divertides que afavoreixen que l’alumne tingui una vivència més emocional i aprengui de manera significativa.

Competències bàsiques i dimensions

Primària

Si ens referim al currículum actual de primària es treballen aquestes competències de l’àmbit lingüístic: dimensió comunicació oral (1,2,3), comprensió lectora (5,6), expressió escrita (9), literària (12), plurilingüe i intercultural (13,14).  

Dins de l’àmbit artístic es treballen a primària les competències següents de cada dimensió: percepció, comprensió i valoració (2,3),  interpretació i producció(5,6) i imaginació i creativitat(8,9). 

Pel que fa a l'àmbit d'educació en valors a educació primària es treballen les següents: dimensió personal (1,2,3), interpersonal (4,5,6) i social (7,8).


Secundària

Les competències i dimensions que es treballen a l'àmbit lingüístic són dimensió comprensió lectora (2), expressió escrita (4,5), comunicació oral (8,9), literària (12), actitudinal i plurilingüe (1,2,3).

Pel que fa a l'àmbit artístic,  percepció i escolta (2), expressió, interpretació i creació (3,6,7) i societat i cultura (8,9,10).

Les de l'àmbit social, dimensió cultural i artística(8,9,10) , i també la dimensió ciutadana(11). Dins de l'àmbit de cultura i valors es poden treballar competències de la dimensió personal (1,3), interpersonal (5,6) i sociocultural (7,9)


Beneficis

Segons les experiències que s’han anat duent a terme a escoles i instituts  durant última dècada es pot afirmar que la cançó improvisada fa que els alumnes tinguin una millora substancial en els aprenentatges: progrés en relació a l’expressió oral, adquisició de vocabulari, en el cant solista, precisió rítmica i melòdica, etc. També provoca que es creïn vivències positives vers la llengua i la cultura catalana, i que la música pugui aglutinar l'escola entorn al cant en diferents formats, ja sigui una mostra o combat de glosa o uns jocs florals presentats amb glosa. També potencia l'adquisició d’habilitats escèniques que denoten maduració personal i que afavoreixen les relacions socials i la cohesió de grup.

És per això que engresquem els mestres i professors a que duguin a terme activitats relacionades amb la glosa en els seus entorns escolars i també a la resta de persones que es mouen en l'àmbit cultural i lingüístic i que veuen que és una eina molt potent de comunicació i de cohesió social.


I en adults?

Aquest portal està destinat prioritàriament al món docent, encara que també a totes aquelles persones que, per diferents motivacions, es vulguin iniciar en l’experiència i el perfeccionament de la glosa. La glosa és un potent instrument d’empoderament personal que possibilita un camp innovador pel cultiu de l’autoestima personal i a l’hora és un potent eina d’ús, difusió i coneixement de la llengua.